Rory's Story Cubes

Language of game: None

Language level needed: None

Translations available:

English

"Rory's Story Cubes" is a storytelling game suitable for family and friends. Each player becomes a narrator, rolling the dice to create a story starting with "Once upon a time...". The nine symbols on the dice faces inspire the story. You can structure your tale using three dice for the beginning, three for the middle, and three for the end. The symbols are open to interpretation, encouraging creativity. Players can mix dice from different sets for more variety. The game is also used to develop language skills and imagination. For more detailed instructions and tips, visit the official Story Cubes website.

Latviesu

"Rory's Story Cubes" ir stāstu veidošanas spēle, kas piemērota ģimenei un draugiem. Katrs spēlētājs kļūst par stāstnieku, metot kauliņus, lai izveidotu stāstu, sākot ar "Reiz sen senos laikos...". Deviņi simboli uz kauliņu sejām iedvesmo stāstu. Jūs varat strukturēt savu pasaku, izmantojot trīs kauliņus sākumam, trīs vidumam un trīs beigām. Simboli ir atvērti interpretācijai, veicinot radošumu. Spēlētāji var sajaukt kauliņus no dažādiem komplektiem, lai pievienotu vairāk dažādības. Spēle tiek izmantota arī valodas prasmju un iztēles attīstīšanai. Plašākai informācijai un padomiem apmeklējiet oficiālo Story Cubes mājaslapu.

Russian

"Rory's Story Cubes" - это игра для создания рассказов, подходящая для семьи и друзей. Каждый игрок становится рассказчиком, бросая кубики, чтобы создать историю, начиная с "Жили-были...". Девять символов на гранях кубиков вдохновляют на рассказ. Вы можете структурировать свою сказку, используя три кубика для начала, три для середины и три для конца. Символы открыты для интерпретации, что способствует творчеству. Игроки могут смешивать кубики из разных наборов для большего разнообразия. Игра также используется для развития языковых навыков и воображения. Для более подробной информации и советов посетите официальный сайт Story Cubes

with special thanks to the official website https://www.storycubes.com/en/comment-jouer/